پیش درآمدي بر خود شیفتگی

Image Image

خلاصه کتاب

اصطلاح خودشیفتگی ریشه در توصیفهاي بالینی دارد و [ نخستین بار ] پل ناك
در سال
1899 آن را براي اشاره به نگرش کسانی به کار برد که با بدن خود آنگونه رفتار میکنند که
به طور معمول با بدن یک مصداق امیال جنسی رفتار میشود. به بیان دیگر، این اشخاص به
بدن خود مینگرند و آن را ناز و نوازش میکنند تا از این طریق به ارضاي کامل برسند.
اصطلاح خودشیفتگی، برحسب این شرح و بسط، دال بر نوعی انحراف است که تمام حیات
جنسی شخص را به خود معطوف میکند و در مراحل بعدي، ویژگیهایی را بروز میدهد که در
مطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمیخوریم.
متعاقباً مشاهدهگران روانکاو به این موضوع توجه کردند که ویژگیهاي مجزّاي نگرش
بیماران خودشیفته در بسیاري از اشخاصی که به بیماریهاي دیگري مبتلا هستند نیز به چشم

توضیحات

اصطلاح خودشیفتگی ریشه در توصیفهاي بالینی دارد و [ نخستین بار ] پل ناك
در سال
1899 آن را براي اشاره به نگرش کسانی به کار برد که با بدن خود آنگونه رفتار میکنند که
به طور معمول با بدن یک مصداق امیال جنسی رفتار میشود. به بیان دیگر، این اشخاص به
بدن خود مینگرند و آن را ناز و نوازش میکنند تا از این طریق به ارضاي کامل برسند.
اصطلاح خودشیفتگی، برحسب این شرح و بسط، دال بر نوعی انحراف است که تمام حیات
جنسی شخص را به خود معطوف میکند و در مراحل بعدي، ویژگیهایی را بروز میدهد که در
مطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمیخوریم.
متعاقباً مشاهدهگران روانکاو به این موضوع توجه کردند که ویژگیهاي مجزّاي نگرش
بیماران خودشیفته در بسیاري از اشخاصی که به بیماریهاي دیگري مبتلا هستند نیز به چشم

برای مشاهده نسخه های صوتی و الکترونیک کتاب ها می بایست اپلیکیشن اندروید و ios را نصب بفرمایید

بازخورد شرکت کنندگان