خلاصه کتاب

تردیدي نداریم که در نظریه روانکاوي فرض کنیم که جریانی که رخدادهاي ذهنی طی
میکنند به شیوهاي خودکاره با اصل لذّت تنظیم میشوند. ما معتقدیم، به اصطلاح، جریان
این رخدادها را تنشی غیرلذّتجویانه به شیوهاي لایتغیر به حرکت میاندازد و اینکه این
جریان جهتی به خود میگیرد به گونهاي که نتیجه غایی با کاهش این تنش قرین میگردد:
یعنی با اجتناب از عدم لذّت یا تولید لذّت. با در نظر گرفتن این جریان در بررسیهاي خود
درباره فرایندهاي ذهنی که موضوع مطالعه ماست، ما بینشی «اقتصادي» را در کار خود وارد
میکنیم و اگر در جریان توصیف این فرایندها سعی کنیم که این عنصر «اقتصادي» را به
علاوه عناصر «مکاننگارانه» (topographical (و «پویا» (oynamic (ارزیابی کنیم و
تخمین بزنیم، به گمان من کاملترین توصیفها را که در حال حاضر امکان درك آن را داریم از
آنها به دس

توضیحات

تردیدي نداریم که در نظریه روانکاوي فرض کنیم که جریانی که رخدادهاي ذهنی طی
میکنند به شیوهاي خودکاره با اصل لذّت تنظیم میشوند. ما معتقدیم، به اصطلاح، جریان
این رخدادها را تنشی غیرلذّتجویانه به شیوهاي لایتغیر به حرکت میاندازد و اینکه این
جریان جهتی به خود میگیرد به گونهاي که نتیجه غایی با کاهش این تنش قرین میگردد:
یعنی با اجتناب از عدم لذّت یا تولید لذّت. با در نظر گرفتن این جریان در بررسیهاي خود
درباره فرایندهاي ذهنی که موضوع مطالعه ماست، ما بینشی «اقتصادي» را در کار خود وارد
میکنیم و اگر در جریان توصیف این فرایندها سعی کنیم که این عنصر «اقتصادي» را به
علاوه عناصر «مکاننگارانه» (topographical (و «پویا» (oynamic (ارزیابی کنیم و
تخمین بزنیم، به گمان من کاملترین توصیفها را که در حال حاضر امکان درك آن را داریم از
آنها به دس

برای مشاهده نسخه های صوتی و الکترونیک کتاب ها می بایست اپلیکیشن اندروید و ios را نصب بفرمایید

بازخورد شرکت کنندگان