پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر

Image Image

پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر برای ارزیابی شدت نیازهای اساسی افراد بر مبنای «تئوری انتخاب» است. «تئوری انتخاب» معتقد است که همه‌ی ما پنج نیاز ژنتیکی و اساسی داریم که توسط آن‌ها برانگیخته می‌شویم؛ این نیازها عبارت‌اند از: بقا و زنده ماندن، عشق و احساس تعلق، آزادی، قدرت و پیشرفت، و تفریح. تمام رفتارهای ما هدفمند و برای ارضای یکی از نیازهای ما صادر می‌شوند. هنگامی که نیازهای خود را بشناسیم، می‌توانیم تشخیص دهیم وقتی احساس ناخشنودی و ناراحتی داریم کدام‌یک از نیازهایمان ارضا نشده و وقتی احساس خشنودی می‌کنیم کدام‌یک از نیازها ارضا شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ سؤال است. اجرای این پرسش‌نامه حدود 15 دقیقه طول می‌کشد.