طرحواره های یانگ

Image Image

آزمون 90سوالی طرحواره های یانگ دستورالعمل افراد از این جمله ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه براساس آنچه فکر می کنید درست است . اگر دوست دارید، جمله را به گونه ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد شما صدق می کند. کاملاً غلط=1 تقریباً غلط=2 بیشتر درست است تا غلط=3 اندکی درست =4 تقریبا درست = 5 کاملاً درست =6