تست افسردگی بِک

Image Image

پرسشنامه افسردگی بک -فرم کوتاه Beck Depression Short Inventory (BDI-S) در این پرسشنامه13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس در کنار عدد مقابل آن عبارت کلیک کنید. توضیحات: پرسشنامه افسردگی بک به طور گسترده ای به عنوان ابزار ارزیابی رسمی توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی و محققان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در چهل سال اخیر بارها و بارها توسط روانشناسان و پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. لطفا احساس خود را در دو هفته اخیر در نظر گرفته و به سوالات پاسخ دهید.